Phản hồi của bạn

Toan_Pronunciation Class

 

Comment:

I married my high-school sweetheart. We produced five wonderful children. I worked in telecom for 10 years, successful sales. And when my customers stopped paying their bills, A reduction in force happened, and I was one of the victims.

Cost me a marriage, as well And the ultimate goal is to bring my family back together,And it is why I'm here.

Comment:

Intonation/Stress/rhythm: Nhấn cao hơn vào các âm quan trọng

Reduction: Good

PRONUNCIATION

Tập trung hơn vào CONSONANT

Miệng di chuyển 1 (month movement)

Âm đưa xuống cổ thêm cho chắc âm (Solid Sound)

Tập hơi nhiều hơn để có hơi nói (đang thu từng câu nhỏ)

1. Sweetheart: âm /s/ quá nhẹ (consonant)

2. 10 years: âm /s/ quá nhẹ

5. Successful sales: âm /s/ thứ 2 quá nhẹ

6. Customer: âm /s/ quá nhẹ

7. Redution:

8. in force

9: was

10: cost: âm /k/, /s/ quá nhẹ

11: marriage

12: as: s quá nhẹ

13: family: âm /f/ quá nhẹ

- Tập trung hơn vào Consonant

  + đẩy hơi cho âm gió (f,s)

  + bật hơi cho các âm bật

 - Phát âm mạnh và có lực hơn (lấy hơi từ bụng)

 

Back to Top