Phản hồi của bạn

Bi_Pronunciation Training Class

 

 Comment:

I married my high-school sweetheart. We produced five wonderful children. I worked in telecom for 10 years, successful sales. And when my customers stopped paying their bills, A reduction in force happened, and I was one of the victims.

Cost me a marriage, as well And the ultimate goal is to bring my family back together,And it is why I'm here.

Comment:

Intonation/Stress/rhythm: Nhấn cao hơn vào các âm quan trọng

Reduction: Good

PRONUNCIATION

Tập trung hơn vào CONSONANT

Miệng di chuyển 1 (month movement)

Âm đưa xuống cổ thêm cho chắc âm (Solid Sound)

Tập hơi nhiều hơn để có hơi nói (đang thu từng câu nhỏ)

1. Sweetheart: thiếu âm /s/ ở đầu, /a:r/

2. Produce: thiếu /s/ ở cuối

3. worked: không có /id/

4. Telecome /ˈtɛl ɪˌkɒm/

5. Successful sales

6. Customer: âm /s/ ở giữa

7. Stopped: không có /id/

8. paying: not payin

9: their : âm TH

10: bill: âm /I/ chứ không phải /i:/

11: Reduction: không rõ

12: Force: thiếu /s/

13: Happened: không có /id/

14: was: thiếu âm /z/

15: of ; thiếu âm /v/

16:cost: thiếu âm /s/

17: marriage: âm /dz/

18:as : thiếu âm /s/

19: well: không phải weo'

20: goal

21: is

22: bring

23: together

 

Nghe nhiều hơn để bắt chước và nói tốt hơn

Back to Top